کپسول لاغری، ۶۰ عدد، محصول فلوردو

دسته بندی: قد و وزنکپسول ﻻﻏﺮي ﻓﻠﻮردو: خواص: افزایش‌دهنده ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ، ﺟﺬب ﻗﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، کاهش‌دهنده اشتها، کاهش‌دهنده وزن، ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز، ﭼﺮﺑﯽ اﻃﺮاف ﺷﮑﻢ و ﭘﻬﻠﻮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، از ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﻦ ﻫﺎي ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه بنابراین ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﺪن ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻔﺦ، رﯾﻔﻼﮐﺲ و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: زﻧﯿﺎن، رازﯾﺎﻧﻪ، ﺳﺪاب، زﯾﺮه ﺳﯿﺎه، ﻣﺮزﻧﺠﻮش، اﺷﻖ


کد محصول

P516220

تامین‌کننده

فروشگاه بُنوو

دسته‌بندیها

قد و وزن - مکمل طبیعی

کشور تولیدکننده

ایران


کپسول لاغری، ۶۰ عدد، محصول فلوردو

قیمت

46,000 تومان
تعداد
افزودن به سبد‌خرید